ประชาสัมพันธ์

fail

 

โรงเรียนผู้สูงอายุ

fail

ประกาศการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2019-06-25 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร ประจำปี 2561 (ดู : 4)


2019-06-25 สื่อประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานและการลดใช้ทรัพยากร ประจำปี 2561 (ดู : 3)
2019-04-26 ประกาศเรื่องงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 55)
2019-03-08 งบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 37)
2019-03-08 งบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 36)
2019-01-29 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 57)
2019-01-17 งบการเงินเดือนธันวาคม 2561 (ดู : 143)
2019-01-17 งบการเงินเดือนพฤศจิกายน 2561 (ดู : 137)
2019-01-17 งบการเงินเดือนตุลาคม 2561 (ดู : 138)
2019-01-14 กิจกรรมรณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ (ดู : 71)
2019-01-11 งานวันเด็ก 2562 (ดู : 87)
2018-11-07 โครงการคุณธรรมและจริยธรรม (ดู : 176)
2018-10-30 ประกาศเรื่องการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 70)
2018-06-07 ประกาศ เรื่องขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนาม (ดู : 305)
2017-11-30 ประกาศเรื่องการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 60)
2017-11-23 ประกาศการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 592)
2017-11-02 ประกาศงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 512)
2017-11-02 ประกาศให้เจ้าของที่ดินชี้เขตและแจ้งจำนวนที่ดินต่อเจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ดู : 570)
2017-11-02 ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.ลานดอกไม้ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 496)
2017-11-02 ประกาศการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ (ดู : 513)
2017-11-02 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 4 ศพด. (ดู : 573)
2017-11-02 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 4 โรงเรียน (ดู : 468)
2017-09-19 ประกาศ เจตจำนงสุจริต (ดู : 508)
2017-09-18 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส-มหาดไทยสะอาด ต่อต้านการทุจริต (ดู : 556)
2017-09-12 ประกาศ อบต. ลานดอกไม้ เรื่องการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 658)
2017-09-08 ประกาศ การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ดู : 594)
2016-11-01 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 (ดู : 571)
2016-10-05 โครงการอบรมผลิตกล้วยไข่ปลอดภัยและได้มาตราฐาน (ดู : 589)
2016-09-15 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ 2559 (ดู : 580)
2016-08-02 หนังสือเรียกผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ดู : 609)
2016-07-06 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 (ดู : 542)
2016-06-29 ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพ ประจำปี 59 (ดู : 551)
2015-04-20 วิธีป้องกันปัญหาภัยแล้ง (ดู : 738)

ภาพกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการ อบต. เคลื่อนที่

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้
เลขที่ 191 หมู่ 3, ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร, 62000
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  055-852073
เว็บไซต์  : www.Landokmai.go.th