ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

fail

 

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประชาสัมพันธ์

fail

 

โรงเรียนผู้สูงอายุ

fail

ประกาศการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2019-10-21 การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย (ดู : 15)


2019-10-21 กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2562 (ดู : 17)
2019-08-28 รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100 เปอร์เซ็นต์ (ดู : 43)
2019-08-02 เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี (ดู : 18)
2019-07-25 สรุป-e-laas-ระบบ-Gp2561 (ดู : 26)
2019-07-25 สรุป-e-laas-ปี2561 (ดู : 23)
2019-07-22 แผ่นพับน้ำเสียและการบำบัด (ดู : 80)
2019-07-22 แผ่นพับการจัดการน้ำเสียในชุมชน (ดู : 54)
2019-07-03 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561 (ดู : 61)
2019-07-03 งบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 52)
2019-06-28 นโยบายกำกับดูแลองค์กร (ดู : 17)
2019-06-28 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการพนักงานส่วนตำบล61 (ดู : 23)
2019-06-28 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร (ดู : 28)
2019-06-28 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ดู : 33)
2019-06-26 ประกาศมาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (ดู : 16)
2019-06-26 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 28)
2019-06-26 ประกาศกองคลังเรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (ดู : 18)
2019-06-26 ประการกองคลังเรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจ (ดู : 14)
2019-06-26 ประกาศกองคลังมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 20)
2019-06-26 ประกาศกองคลังมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูล (ดู : 28)
2019-06-26 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 (ดู : 23)
2019-06-25 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร ประจำปี 2561 (ดู : 61)
2019-06-25 สื่อประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานและการลดใช้ทรัพยากร ประจำปี 2561 (ดู : 50)
2019-04-26 ประกาศเรื่องงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 121)
2019-03-08 งบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 62)
2019-03-08 งบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 57)
2019-01-29 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 96)
2019-01-17 งบการเงินเดือนธันวาคม 2561 (ดู : 219)
2019-01-17 งบการเงินเดือนพฤศจิกายน 2561 (ดู : 212)
2019-01-17 งบการเงินเดือนตุลาคม 2561 (ดู : 213)
2019-01-14 กิจกรรมรณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ (ดู : 113)
2019-01-11 งานวันเด็ก 2562 (ดู : 129)
2018-11-07 โครงการคุณธรรมและจริยธรรม (ดู : 261)
2018-10-30 ประกาศเรื่องการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 125)
2018-06-07 ประกาศ เรื่องขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนาม (ดู : 378)
2017-11-30 ประกาศเรื่องการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 115)
2017-11-23 ประกาศการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 683)
2017-11-02 ประกาศงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 597)
2017-11-02 ประกาศให้เจ้าของที่ดินชี้เขตและแจ้งจำนวนที่ดินต่อเจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ดู : 661)
2017-11-02 ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.ลานดอกไม้ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 572)
2017-11-02 ประกาศการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ (ดู : 590)
2017-11-02 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 4 ศพด. (ดู : 674)
2017-11-02 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 4 โรงเรียน (ดู : 534)
2017-09-19 ประกาศ เจตจำนงสุจริต (ดู : 588)
2017-09-18 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส-มหาดไทยสะอาด ต่อต้านการทุจริต (ดู : 645)
2017-09-12 ประกาศ อบต. ลานดอกไม้ เรื่องการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 744)
2017-09-08 ประกาศ การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ดู : 663)
2016-11-01 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 (ดู : 638)
2016-10-05 โครงการอบรมผลิตกล้วยไข่ปลอดภัยและได้มาตราฐาน (ดู : 653)
2016-09-15 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ 2559 (ดู : 647)
2016-08-02 หนังสือเรียกผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ดู : 755)
2016-07-06 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 (ดู : 611)
2016-06-29 ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพ ประจำปี 59 (ดู : 630)
2015-04-20 วิธีป้องกันปัญหาภัยแล้ง (ดู : 923)

2019-07-22 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 (ดู : 16)


2019-06-27 รายงานผลการบริหารและพัฒนาปี 2561 (ดู : 13)
2019-06-27 รายงานผลการใช้จ่าบงบประมาณ ประจำปี 2561 (ดู : 13)
2019-06-27 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน (ดู : 15)
2019-06-27 ประกาศกองคลังมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 15)
2019-06-27 ประกาศกองคลังมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูล (ดู : 14)
2019-06-27 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 (ดู : 28)
2019-06-27 ประกาศมาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (ดู : 17)
2019-06-27 ประการกองคลังเรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจ (ดู : 14)
2019-06-27 ประกาศกองคลังเรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (ดู : 14)
2019-06-27 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 13)
2019-06-26 รายงานผลการให้บริการประชาชน ประจำปี 2561 (ดู : 59)
2018-11-06 รายงานรายละเอียดปมกรายจ่าย2561 (ดู : 132)
2018-11-06 รายงานปมกรายจ่าย2561 (ดู : 107)
2018-07-05 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561) (ดู : 329)
2018-04-05 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) (ดู : 297)
2018-01-05 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560-ธันวาคม 2560) (ดู : 363)

2019-09-04 จดหมายข่าว ก.ค. - ส.ค. 2562 (ดู : 22)


2019-09-03 จดหมายข่าว พ.ค. - มิ.ย. 2562 (ดู : 35)
2019-07-09 จดหมายข่าว พ.ย. - ธ.ค. 60 (ดู : 61)
2019-07-09 จดหมายข่าว พ.ค. - มิ.ย. 2561 (ดู : 45)
2019-06-19 จดหมายข่าว มี.ค. - เม.ย. 2562 (ดู : 60)
2019-06-18 จดหมายข่าว ม.ค. - ก.พ. 2562 (ดู : 68)
2019-06-18 จดหมายข่าว พ.ย.-ธ.ค. 2561 (ดู : 75)
2018-11-02 จดหมายข่าว พค. - มิย. 61 (ดู : 278)
2018-11-02 จดหมายข่าว กค. - สค. 61 (ดู : 271)
2018-11-02 จดหมายข่าว มค. - กพ. 61 (ดู : 263)
2018-11-02 จดหมายข่าว มีค. - เมย. 61 (ดู : 270)
2017-11-03 จดหมายข่าว พย. - ธค. 59 (ดู : 601)
2017-11-03 จดหมายข่าว มีค. - เมย. 59 (ดู : 1238)
2017-11-03 จดหมายข่าว พย. - ธค. 58 (ดู : 574)
2017-11-02 จดหมายข่าว กค. - สค. 60 (ดู : 649)
2017-11-02 จดหมายข่าว พค. - มิย. 60 (ดู : 583)
2017-11-02 จดหมายข่าว มค. - กพ. 60 (ดู : 599)
2017-11-02 แบบจดหมายข่าว กค. - สค. 60 (ดู : 575)
2017-11-02 แบบจดหมายข่าว พค. - มิย. 60 (ดู : 621)
2017-11-02 แบบจดหมายข่าว มค. - กพ. 60 (ดู : 545)
2017-11-02 จดหมายข่าว ตค. - พย. 59 (ดู : 550)

ภาพกิจกรรมร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

รับใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2562

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบต มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ร่วมงานประเพณีทอดผ้าป่าแถว
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้
เลขที่ 191 หมู่ 3, ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร, 62000
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  055-852073
เว็บไซต์  : www.Landokmai.go.th