ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

fail

 

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประชาสัมพันธ์

fail

 

โรงเรียนผู้สูงอายุ

fail

ประกาศการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562

fail

ตู้ปันสุข..ไร้ปัญหา อบต.จัดระเบียบถึงมือผู้เดือดร้อนได้รับความเป็นธรรมทุกคน

 

ตู้ปันสุข..ไร้ปัญหา อบต.จัดระเบียบถึงมือผู้เดือดร้อนได้รับความเป็นธรรมทุกคนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2020-06-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ดู : 8)


2020-06-19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองแม่ระกา หมู่ที่ 4 (ดู : 0)
2020-06-12 องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) (ดู : 11)
2020-04-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองแม่ระกา หมู่ที่ 4 บ้านเกาะน้ำโจน (ดู : 18)
2020-04-16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองแม่ระกา หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งพรึ้ม (ดู : 16)
2020-04-09 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ลานดอกไม้ เปิดรับสมัครเด็กเล็ก (ดู : 56)
2020-03-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งพรึ้ม (ดู : 24)
2020-03-23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านลานหิน (ดู : 20)
2020-03-12 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 8 บ้านท่าไม้แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 25)
2020-03-04 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ (ดู : 20)
2020-03-03 ประกาศขอให้ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 19)
2020-01-27 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ (ดู : 24)
2020-01-20 ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2563 (ดู : 22)
2020-01-14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2563 (ดู : 62)
2020-01-14 ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2563 ไปรับแบบแสดรายการภาษีป้ายและกรอกรายการในแบบแสดงฯ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ดู : 106)
2020-01-14 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 50)
2019-10-21 การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย (ดู : 123)
2019-10-21 กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2562 (ดู : 160)
2019-08-28 รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย100 เปอร์เซ็นต์ (ดู : 103)
2019-08-02 เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี (ดู : 73)
2019-07-25 สรุป-e-laas-ระบบ-Gp2561 (ดู : 68)
2019-07-25 สรุป-e-laas-ปี2561 (ดู : 60)
2019-07-22 แผ่นพับน้ำเสียและการบำบัด (ดู : 226)
2019-07-22 แผ่นพับการจัดการน้ำเสียในชุมชน (ดู : 151)
2019-07-03 ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2561 (ดู : 160)
2019-07-03 งบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 137)
2019-06-28 นโยบายกำกับดูแลองค์กร (ดู : 40)
2019-06-28 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการพนักงานส่วนตำบล61 (ดู : 68)
2019-06-28 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร (ดู : 76)
2019-06-28 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ดู : 80)
2019-06-26 ประกาศมาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (ดู : 59)
2019-06-26 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 73)
2019-06-26 ประกาศกองคลังเรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (ดู : 63)
2019-06-26 ประการกองคลังเรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจ (ดู : 59)
2019-06-26 ประกาศกองคลังมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 66)
2019-06-26 ประกาศกองคลังมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูล (ดู : 76)
2019-06-26 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 (ดู : 60)
2019-06-25 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร ประจำปี 2561 (ดู : 170)
2019-06-25 สื่อประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานและการลดใช้ทรัพยากร ประจำปี 2561 (ดู : 118)
2019-04-26 ประกาศเรื่องงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 232)
2019-03-08 งบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 105)
2019-03-08 งบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 84)
2019-01-29 ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 147)
2019-01-17 งบการเงินเดือนธันวาคม 2561 (ดู : 334)
2019-01-17 งบการเงินเดือนพฤศจิกายน 2561 (ดู : 308)
2019-01-17 งบการเงินเดือนตุลาคม 2561 (ดู : 323)
2019-01-14 กิจกรรมรณรงค์ สำรวจ ซ่อมและสร้างภาชนะเก็บน้ำ (ดู : 162)
2019-01-11 งานวันเด็ก 2562 (ดู : 209)
2018-11-07 โครงการคุณธรรมและจริยธรรม (ดู : 402)
2018-10-30 ประกาศเรื่องการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 213)
2018-06-07 ประกาศ เรื่องขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลภาคสนาม (ดู : 502)
2017-11-30 ประกาศเรื่องการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 225)
2017-11-23 ประกาศการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 848)
2017-11-02 ประกาศงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ (ดู : 707)
2017-11-02 ประกาศให้เจ้าของที่ดินชี้เขตและแจ้งจำนวนที่ดินต่อเจ้าพนักงานสำรวจและยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ดู : 780)
2017-11-02 ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขต อบต.ลานดอกไม้ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 (ดู : 678)
2017-11-02 ประกาศการชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยฯ (ดู : 696)
2017-11-02 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 4 ศพด. (ดู : 814)
2017-11-02 การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 4 โรงเรียน (ดู : 632)
2017-09-19 ประกาศ เจตจำนงสุจริต (ดู : 728)
2017-09-18 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส-มหาดไทยสะอาด ต่อต้านการทุจริต (ดู : 786)
2017-09-12 ประกาศ อบต. ลานดอกไม้ เรื่องการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 882)
2017-09-08 ประกาศ การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (ดู : 767)
2016-11-01 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ประจำปี 2559 (ดู : 738)
2016-10-05 โครงการอบรมผลิตกล้วยไข่ปลอดภัยและได้มาตราฐาน (ดู : 749)
2016-09-15 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการประจำปีงบประมาณ 2559 (ดู : 760)
2016-08-02 หนังสือเรียกผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ดู : 974)
2016-07-06 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 (ดู : 730)
2016-06-29 ประชาสัมพันธ์แจกเบี้ยยังชีพ ประจำปี 59 (ดู : 742)
2015-04-20 วิธีป้องกันปัญหาภัยแล้ง (ดู : 1170)

2019-07-22 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 (ดู : 36)


2019-06-27 รายงานผลการบริหารและพัฒนาปี 2561 (ดู : 34)
2019-06-27 รายงานผลการใช้จ่าบงบประมาณ ประจำปี 2561 (ดู : 33)
2019-06-27 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน (ดู : 34)
2019-06-27 ประกาศกองคลังมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 36)
2019-06-27 ประกาศกองคลังมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูล (ดู : 32)
2019-06-27 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 (ดู : 75)
2019-06-27 ประกาศมาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (ดู : 45)
2019-06-27 ประการกองคลังเรื่อง มาตรการใช้ดุลพินิจ (ดู : 33)
2019-06-27 ประกาศกองคลังเรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (ดู : 36)
2019-06-27 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ดู : 33)
2019-06-26 รายงานผลการให้บริการประชาชน ประจำปี 2561 (ดู : 153)
2018-11-06 รายงานรายละเอียดปมกรายจ่าย2561 (ดู : 179)
2018-11-06 รายงานปมกรายจ่าย2561 (ดู : 142)
2018-07-05 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561) (ดู : 427)
2018-04-05 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) (ดู : 408)
2018-01-05 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560-ธันวาคม 2560) (ดู : 483)

2020-06-08 จดหมายข่าว พ.ค. - มิ.ย. 2563 (ดู : 2)


2020-06-08 จดหมายข่าว ก.ค. - ส.ค. 2563 (ดู : 1)
2020-06-08 จดหมายข่าว ม.ค. - ก.พ. 2563 (ดู : 2)
2020-06-08 จดหมายข่าว มี.ค. - เม.ย. 2563 (ดู : 1)
2020-06-08 จดหมายข่าว พ.ย. - ธ.ค. 2562 (ดู : 2)
2019-09-04 จดหมายข่าว ก.ค. - ส.ค. 2562 (ดู : 108)
2019-09-03 จดหมายข่าว พ.ค. - มิ.ย. 2562 (ดู : 129)
2019-07-09 จดหมายข่าว พ.ย. - ธ.ค. 60 (ดู : 170)
2019-07-09 จดหมายข่าว พ.ค. - มิ.ย. 2561 (ดู : 124)
2019-06-19 จดหมายข่าว มี.ค. - เม.ย. 2562 (ดู : 130)
2019-06-18 จดหมายข่าว ม.ค. - ก.พ. 2562 (ดู : 149)
2019-06-18 จดหมายข่าว พ.ย.-ธ.ค. 2561 (ดู : 200)
2018-11-02 จดหมายข่าว พค. - มิย. 61 (ดู : 423)
2018-11-02 จดหมายข่าว กค. - สค. 61 (ดู : 380)
2018-11-02 จดหมายข่าว มค. - กพ. 61 (ดู : 352)
2018-11-02 จดหมายข่าว มีค. - เมย. 61 (ดู : 395)
2017-11-03 จดหมายข่าว พย. - ธค. 59 (ดู : 716)
2017-11-03 จดหมายข่าว มีค. - เมย. 59 (ดู : 1433)
2017-11-03 จดหมายข่าว พย. - ธค. 58 (ดู : 667)
2017-11-02 จดหมายข่าว กค. - สค. 60 (ดู : 785)
2017-11-02 จดหมายข่าว พค. - มิย. 60 (ดู : 676)
2017-11-02 จดหมายข่าว มค. - กพ. 60 (ดู : 715)
2017-11-02 แบบจดหมายข่าว กค. - สค. 60 (ดู : 685)
2017-11-02 แบบจดหมายข่าว พค. - มิย. 60 (ดู : 777)
2017-11-02 แบบจดหมายข่าว มค. - กพ. 60 (ดู : 648)
2017-11-02 จดหมายข่าว ตค. - พย. 59 (ดู : 628)

ภาพกิจกรรมโครงการประเพณีเทียนจำนำพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563

โรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5

ดำเนินการแจกจ่ายน้ำ

ติดตั้งลำโพงเสียงตามสาย
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้
เลขที่ 191 หมู่ 3, ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร, 62000
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  055-852073
เว็บไซต์  : www.Landokmai.go.th